FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Documents Post date
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यवधि, २०७८ (1).pdf 01/10/2024 - 15:02
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० PDF icon गौर-सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी__२०८० (1).pdf 12/27/2023 - 14:38
गाँउपालिका नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त्त क्षेत्रको स‌ख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको। PDF icon गाँउपालिका नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त्त क्षेत्रको स‌ख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको part 1, PDF icon गाँउपालिका नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त्त क्षेत्रको स‌ख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको part 2, PDF icon गाँउपालिका नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त्त क्षेत्रको स‌ख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको part 3 11/27/2023 - 11:15
बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८० PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf 10/10/2023 - 13:39
कृषि ऐन, २०८० PDF icon कृषि ऐन-२०८० राजपत्र.pdf 07/11/2023 - 17:38
विनियोजन ऐन, २०८० PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०-राजपत्र.pdf 07/11/2023 - 15:30
आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf 07/11/2023 - 15:10
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन .pdf 01/13/2023 - 12:32
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, 2079_compressed (1).pdf 12/10/2022 - 11:35
गौर नगरपलिकाको पहिलो जलस्रोत आयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf 12/09/2022 - 15:31
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि PDF icon आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७९.pdf 09/20/2022 - 12:53
गौर नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 09/13/2022 - 15:31
गाैर नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन,२०७९ PDF icon economic-law-२०७९.pdf 07/18/2022 - 14:43
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ PDF icon Gaur Mun-Final-MSB.pdf 07/10/2022 - 15:35
गौर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९.pdf 06/23/2022 - 12:22
गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:47
गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:45
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:44
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:43
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:40
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:38
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:36
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf 06/17/2022 - 12:49
गौर नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति- २०७८ PDF icon वैदेशिक रोजगार तथा पुन-नीती.pdf 06/09/2022 - 10:37
आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७८ PDF icon आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf 06/09/2022 - 10:36
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ PDF icon rajpatra.pdf 07/27/2021 - 11:22
गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon economic-law-2078.pdf 07/09/2021 - 14:33
विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon biniyojan yen.pdf 02/04/2021 - 12:48
जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि, २०७७ PDF icon जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि, २०७७.pdf 08/26/2020 - 11:31
गौर नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सा पास निर्देशिका, २०७२ PDF icon गौर नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सा पास निर्देशिका, २०७२.pdf 10/12/2019 - 11:32
गौर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ File गौर-नपाको-जेष्ठ-नागरिक-परिचयपत्र-कार्यविधि-२०७५.docx 08/08/2019 - 12:12
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना। PDF icon 639812b96851f.pdf 06/11/2019 - 11:44
गौर नगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ File गौर नपाको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.docx 04/29/2019 - 14:42
गौर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ File गौर नपाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.docx 01/28/2019 - 13:47
गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि-२०७५ File गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि.docx 01/28/2019 - 09:13
गौर नगपालिकाको ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ File ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.docx 01/27/2019 - 21:45
आर्थिक ऐन २०७५ File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx 11/21/2018 - 10:23
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन । PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf 11/04/2018 - 19:20
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx 10/09/2018 - 09:26
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन ऐन २०७५.docx 08/27/2018 - 19:28
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf 08/26/2018 - 20:04
कर्मचारी-समायाेजन-एेन PDF icon कर्मचारी-समायाेजन-एेन.pdf 08/21/2018 - 18:01
अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४.pdf 08/21/2018 - 18:00
Local Final Redbook PDF icon Local Final Redbook_201805291217431831803485.pdf 08/20/2018 - 10:14
जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू PDF icon जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू-२2139510883.pdf 08/20/2018 - 10:13
जग्गा-प्राप्ति-एेन PDF icon जग्गा-प्राप्ति-एेन-२०३४1042531485.pdf 08/20/2018 - 10:13
खरिद निर्देशिका PDF icon _खरिद निर्देशिका २०७४270738149.pdf 08/20/2018 - 10:12
बस्ती विकास-मापदण्ड PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072-Final.pdf 08/19/2018 - 22:02
स्थानीय तहकाे सेवा सुबिधा PDF icon स्थानीय तह सेवा सुबिधा1395371652.pdf 08/19/2018 - 21:57
नेपालको-संविधान PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf 08/19/2018 - 21:56
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf 08/19/2018 - 21:52
स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज PDF icon स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज(publichealthupdate.com)1752769971.pdf 08/19/2018 - 21:51
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-31087292396.pdf 08/19/2018 - 21:49
फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन PDF icon फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन1816959105.pdf 08/19/2018 - 21:44
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ PDF icon सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-2061199570090.pdf 08/19/2018 - 21:43
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf 08/18/2018 - 16:01
नगर शिक्षा ऐन, २०७४ File गौर नपाको शिक्षा ऐन, २०७५.docx 06/02/2018 - 13:17
बारुणयन्त्र सन्चालन तथा बेबस्थापन निर्देशिका - २०६७ PDF icon docs_52.pdf 01/11/2017 - 12:28
जनासहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि -२०७२ PDF icon solar street light specification.pdf 01/11/2017 - 10:59
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४.pdf 07/27/2010 - 11:22