FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Documents
गाैर नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन,२०७९ PDF icon economic-law-२०७९.pdf
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ PDF icon Gaur Mun-Final-MSB.pdf
गौर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९.pdf
गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
गौर नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति- २०७८ PDF icon वैदेशिक रोजगार तथा पुन-नीती.pdf
आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७८ PDF icon आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ PDF icon rajpatra.pdf
गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon economic-law-2078.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon biniyojan yen.pdf
गौर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ File गौर-नपाको-जेष्ठ-नागरिक-परिचयपत्र-कार्यविधि-२०७५.docx
गौर नगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ File गौर नपाको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ File गौर नपाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.docx
गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि-२०७५ File गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि.docx
गौर नगपालिकाको ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ File ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.docx
आर्थिक ऐन २०७५ File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन । PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन ऐन २०७५.docx
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf
कर्मचारी-समायाेजन-एेन PDF icon कर्मचारी-समायाेजन-एेन.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४.pdf
Local Final Redbook PDF icon Local Final Redbook_201805291217431831803485.pdf
जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू PDF icon जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू-२2139510883.pdf
जग्गा-प्राप्ति-एेन PDF icon जग्गा-प्राप्ति-एेन-२०३४1042531485.pdf
खरिद निर्देशिका PDF icon _खरिद निर्देशिका २०७४270738149.pdf
बस्ती विकास-मापदण्ड PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072-Final.pdf
स्थानीय तहकाे सेवा सुबिधा PDF icon स्थानीय तह सेवा सुबिधा1395371652.pdf
नेपालको-संविधान PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf
स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज PDF icon स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज(publichealthupdate.com)1752769971.pdf
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-31087292396.pdf
फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन PDF icon फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन1816959105.pdf
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ PDF icon सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-2061199570090.pdf
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०७४ File गौर नपाको शिक्षा ऐन, २०७५.docx
टोल बिकाश संस्थाको कार्यविधि -२०७३ PDF icon टोल बिकाश सम्भंधि कागजात
बारुणयन्त्र सन्चालन तथा बेबस्थापन निर्देशिका - २०६७ PDF icon docs_52.pdf
जनासहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि -२०७२ PDF icon solar street light specification.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४.pdf