FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखाको सूचनाहरु

शिर्षक Updated date
Facebook Live Class Schedule (class 10) 07/16/2024 - 16:08
शिक्षण संस्था दर्ता/अनुमति सम्बन्धमा। 07/11/2024 - 15:38
कक्षा ८ को ग्रेड परीक्षा एवं नतिजा पुर्नयोग सम्बन्धमा। 04/12/2024 - 16:34
कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 04/12/2024 - 16:15
नि.मा.वि शिक्षकहरुको तालिम सम्बन्धमा। 02/28/2024 - 13:34
विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०८१/०८१ - २०८९/९० 05/24/2024 - 11:49
वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृती सम्बन्धमा। 11/27/2023 - 11:41
विद्यालय लेखा परीक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 09/03/2023 - 14:42
शैक्षिक शत्र २०७९ को शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धमा। 05/04/2023 - 15:56
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि छनौट भएको उम्मेदवारहरुको विवरण बारे। 02/06/2023 - 11:09
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । 11/25/2022 - 15:05
दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना । 08/22/2022 - 14:26
शिक्षक पदको लखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/21/2022 - 12:07
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना। 08/11/2022 - 16:18
शिक्षक पदको लिखित र मौखिक परीक्षा बारे जरुरी सूचना । 08/07/2022 - 10:25
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्नु हुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना। 07/29/2022 - 13:06
सहजीकरण पुस्तिका(IEMIS) 07/13/2022 - 10:39
वर्षे विदा सम्बन्धमा । 07/12/2022 - 09:32
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे सूूचना । 01/10/2022 - 19:26
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/27/2021 - 13:49
विद्यालय संचालन सम्बन्धमा । 09/05/2021 - 23:15
IEMIS_2078 अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धममा । 08/01/2021 - 15:09
निर्देशन सम्बन्धमा । 10/02/2020 - 12:51
School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 06/14/2020 - 15:37