FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

Title Post date Document
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० 01/10/2024 - 15:02 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यवधि, २०७८ (1).pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यवधि, २०८० 12/29/2023 - 12:30 PDF icon राजपत्र - सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यवधि, २०८० .pdf
बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८० 10/10/2023 - 13:39 PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
कृषि ऐन, २०८० 07/11/2023 - 17:38 PDF icon कृषि ऐन-२०८० राजपत्र.pdf
विनियोजन ऐन, २०८० 07/11/2023 - 15:30 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०-राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० 07/11/2023 - 15:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ 01/13/2023 - 12:32 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन .pdf
गौर नगरपलिकाको पहिलो जलस्रोत आयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ 12/09/2022 - 15:31 PDF icon जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि 09/20/2022 - 12:53 PDF icon आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७९.pdf
गौर नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ 09/13/2022 - 15:31 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ 07/10/2022 - 15:35 PDF icon Gaur Mun-Final-MSB.pdf
गौर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ 06/23/2022 - 12:22 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९.pdf
गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ 06/20/2022 - 16:47 PDF icon गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 06/20/2022 - 16:45 PDF icon गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ 06/20/2022 - 16:44 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ 06/20/2022 - 16:43 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 06/20/2022 - 16:40 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 06/20/2022 - 16:38 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 06/20/2022 - 16:36 PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
गौर नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति- २०७८ 06/09/2022 - 10:37 PDF icon वैदेशिक रोजगार तथा पुन-नीती.pdf
आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७८ 06/09/2022 - 10:36 PDF icon आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 07/27/2021 - 11:22 PDF icon rajpatra.pdf
गौर नगरपालिका कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ 03/28/2020 - 12:04 PDF icon गौर नगरपालिका कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६.pdf
गौर नगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ 04/29/2019 - 14:42 File गौर नपाको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक लगायतका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि,२०७४ 02/08/2019 - 15:44 PDF icon New Doc 2022-12-21 11.00.14.pdf
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी(पहिलो संसोधन)एन , २०७५ 02/07/2019 - 21:30 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी (पाहिलो संशाोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 02/07/2019 - 21:22 File गौर नपाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.docx
गौर नगरपालिकाको सार्वजनिक बिदा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:24 PDF icon doc1.pdf
गौर नगरपालिकाको सवारी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:17 PDF icon doc.pdf
गौर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/28/2019 - 13:47 File गौर नपाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.docx
गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि-२०७५ 01/28/2019 - 09:13 File गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि.docx
गौर नगपालिकाको ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 01/27/2019 - 21:45 File ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.docx
आर्थिक ऐन २०७५ 11/21/2018 - 10:23 File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 10/09/2018 - 09:26 File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/20/2018 - 21:38 File गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.docx
एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४ 09/20/2018 - 21:37 File एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४.docx
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५ 09/20/2018 - 21:34 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका 09/20/2018 - 21:33 File गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका.docx
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:32 File स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.docx
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:30 File स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि.docx
घ वर्गको कार्यविधि २०७५ 09/20/2018 - 21:27 File घ वर्गको कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ 08/27/2018 - 19:28 File बिनियोजन ऐन २०७५.docx
नगर शिक्षा ऐन, २०७४ 06/02/2018 - 13:17 File गौर नपाको शिक्षा ऐन, २०७५.docx