FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

Title Post date Document
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 07/27/2021 - 11:22 PDF icon rajpatra.pdf
गौर नगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ 04/29/2019 - 14:42 File गौर नपाको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको करार सम्बन्धी कार्यविधि 02/08/2019 - 15:44 File गौर नगरपालिकाको करार सम्बन्धी कार्यविधि.docx
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी(पहिलो संसोधन)एन , २०७५ 02/07/2019 - 21:30 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी (पाहिलो संशाोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 02/07/2019 - 21:22 File गौर नपाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.docx
गौर नगरपालिकाको सार्वजनिक बिदा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:24 PDF icon doc1.pdf
गौर नगरपालिकाको सवारी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:17 PDF icon doc.pdf
गौर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/28/2019 - 13:47 File गौर नपाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.docx
गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि-२०७५ 01/28/2019 - 09:13 File गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि.docx
गौर नगपालिकाको ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 01/27/2019 - 21:45 File ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.docx
आर्थिक ऐन २०७५ 11/21/2018 - 10:23 File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 10/09/2018 - 09:26 File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/20/2018 - 21:38 File गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.docx
एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४ 09/20/2018 - 21:37 File एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४.docx
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५ 09/20/2018 - 21:34 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका 09/20/2018 - 21:33 File गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका.docx
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:32 File स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.docx
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:30 File स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि.docx
घ वर्गको कार्यविधि २०७५ 09/20/2018 - 21:27 File घ वर्गको कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ 08/27/2018 - 19:28 File बिनियोजन ऐन २०७५.docx
नगर शिक्षा ऐन, २०७४ 06/02/2018 - 13:17 File गौर नपाको शिक्षा ऐन, २०७५.docx