FAQs Complain Problems

Audit Report

Post date Documents
नयाँ भेरिएन्टको (Covid-19) का केसहरू 07/29/2021 - 13:12
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 07/27/2021 - 11:22 PDF icon rajpatra.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । 07/02/2021 - 12:55
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/23/2021 - 17:22
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/22/2021 - 13:38
नगरसभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/15/2021 - 14:51
आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम एवमं बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाब संकलन सम्बन्धी सूचना । 06/06/2021 - 13:22
सूचना । 05/02/2021 - 13:35
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना । 05/02/2021 - 10:46
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना । 05/02/2021 - 10:42