FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति
स्यानेटरी प्याड र सडक बतिको सामान खरीद सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना । 09/09/2020 - 10:30
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना । 06/22/2020 - 13:31
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 06/18/2020 - 17:48
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । 06/14/2020 - 16:10
२०७७/०१/२६ को E-Bidding को BOQ Section मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 06/05/2020 - 15:35
निर्माण कार्य सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना । 05/08/2020 - 10:17
मुर्रा पाडी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना । 02/20/2020 - 14:49
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 02/13/2020 - 13:55
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 01/28/2020 - 16:55
सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सूचना । 05/30/2019 - 12:42

Pages