FAQs Complain Problems

नगर प्रहरीको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा

पहिलो चरणको स्वास्थ्य तथा सारीरिक परिक्षण यहि मिति २०७५/०२/२४ गौर नगरपालिकामा रहेकोले सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।