FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

निवेदन संकलन गरि पठाउने सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।
श्रमिक छनौट गरी पठाईदिने बारे ।
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना ।
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे पुन: प्रकाशित सूचना ।
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने संशोधित निवेदन फारम ।
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तिकाे म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा ।
प्राविधिक सहायक पदकाे याेग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगार प्रथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएका सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे।
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनका लागि निवेदन दिने बारे ।
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
EMIS अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकताक्रममा परेका बेरोजगार व्यक्तिहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा।
पुन: ऐकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा ।
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने सूचना।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा।
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा।