FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

निवेदन संकलन गरि पठाउने सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।
श्रमिक छनौट गरी पठाईदिने बारे ।
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना ।
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे पुन: प्रकाशित सूचना ।
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने संशोधित निवेदन फारम ।
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तिकाे म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा ।
प्राविधिक सहायक पदकाे याेग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगार प्रथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएका सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे।
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनका लागि निवेदन दिने बारे ।