FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

zoom प्रयोग गर्ने तरिका ।

ZOOM APPLICATION प्रयोग गरी  अनलाइन बैठकमा सहभागी हुने तरिका,  यस अनलाइन बैठकका लागी Zoom भन्ने प्रविधी प्रयोग गर्दैछौं,

जुन प्रयोग गर्न सहज छ । यहाँ, Zoom मार्फत अनलाइन बैठकमा सहभागि हुने तरिका सिकाइएको छ ।

 

विषय सूची

पूर्व तयारी 2

बैठकका पक्ष: 2

Zoom meeting मा सामान्यतः दुई पक्ष हुन्छन्ः 2

Meeting invitation: 3

तपाईको ईमेलमा निम्नानुसारको बैठक निमन्त्रणा (meeting invitaion) आउने छः 3

अनलाइन बैठकमा सहभागी हुने तरिकाः 4

Zoom प्रणाली सम्बन्धी केहि महत्वपुर्ण लिङ्कहरूः 8

Zoom प्रणाली सिकाईका लागी थप भिडियोहरू (बैठकमा सहभागिताका लागिमात्र): 8