FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

ठेक्का नं.१ /राजश्व/०७९/०८०, २/राजश्व/०७९/०८०, ३/राजश्व/०७९/०८०, ४/राजश्व/०७९/०८०, ५/राजश्व/०७९/०८० र ६/राजश्व/०७९/०८० को आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना।