FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९।०८० को आम ‌‌औषधी सेवन कार्यक्रम संचालन भएका १५ जिल्लाहरुमा गौर न.पा. उत्कृष्ट।

आ.व. २०७९।०८० को आम ‌‌औषधी सेवन कार्यक्रम संचालन भएका १५ जिल्लाहरुमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेवापत गौर नगरपालिकालाई उपप्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ज्यूबाट सम्मान गरीयो।