FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Documents
गौर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ File गौर नपाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.docx
गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि-२०७५ File गौर नगरपालिकाको अपांग कार्यविधि.docx
गौर नगपालिकाको ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ File ईन्धन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.docx
आर्थिक ऐन २०७५ File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन । PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन ऐन २०७५.docx
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf
कर्मचारी-समायाेजन-एेन PDF icon कर्मचारी-समायाेजन-एेन.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४.pdf
Local Final Redbook PDF icon Local Final Redbook_201805291217431831803485.pdf
जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू PDF icon जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू-२2139510883.pdf
जग्गा-प्राप्ति-एेन PDF icon जग्गा-प्राप्ति-एेन-२०३४1042531485.pdf
खरिद निर्देशिका PDF icon _खरिद निर्देशिका २०७४270738149.pdf
बस्ती विकास-मापदण्ड PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072-Final.pdf
स्थानीय तहकाे सेवा सुबिधा PDF icon स्थानीय तह सेवा सुबिधा1395371652.pdf
नेपालको-संविधान PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf
स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज PDF icon स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज(publichealthupdate.com)1752769971.pdf
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-31087292396.pdf