जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

आबेदन फारम

अ.न.मी को हकमा दरखास्त दस्तुर ४०० र कार्यालय सहयोगी को हकमा दरखास्त दस्तुर ३०० कायम गरिएको छ .