FAQs Complain Problems

Audit Report

Post date Documents
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना । 07/06/2020 - 12:30
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको छैठों अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/24/2020 - 21:18
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना । 06/22/2020 - 13:31
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 06/18/2020 - 17:48
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । 06/14/2020 - 16:10
School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 06/14/2020 - 15:37
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/14/2020 - 15:07
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम 06/10/2020 - 20:03
तथ्याङ्क संकलन गरी पठाई दिने बारे । 06/10/2020 - 17:45
माइक्रोसफ्ट वोर्ड मा उ (ु, ू) को मात्रा auto change हुने समस्याको सरल समाधान 06/07/2020 - 21:30