जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

सम्पर्क

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, प्रदेश नं २ , नेपाल सरकार

वडा नं.:- ०१, गौर, रौतहट, नेपाल

फोन नं.:- ०५५-५२०२९२, ०५५-५२०८९४

फ्याक्स:- ०५५-५२०२९४

ईमेल ठेगाना:- gaurnapa@gmail.com