जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

जनासहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि -२०७२