FAQs Complain Problems

Act, law and directives

शिर्षक कागजात मिति
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन .pdf 01/13/2023 - 12:32
गौर नगरपलिकाको पहिलो जलस्रोत आयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf 12/09/2022 - 15:31
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि PDF icon आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७९.pdf 09/20/2022 - 12:53
गौर नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 09/13/2022 - 15:31
गाैर नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन,२०७९ PDF icon economic-law-२०७९.pdf 07/18/2022 - 14:43
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ PDF icon Gaur Mun-Final-MSB.pdf 07/10/2022 - 15:35
गौर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९.pdf 06/23/2022 - 12:22
गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:47
गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:45
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:44
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:43
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:40
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:38
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf 06/20/2022 - 16:36
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf 06/17/2022 - 12:49
गौर नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति- २०७८ PDF icon वैदेशिक रोजगार तथा पुन-नीती.pdf 06/09/2022 - 10:37
आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७८ PDF icon आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf 06/09/2022 - 10:36
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ PDF icon rajpatra.pdf 07/27/2021 - 11:22
गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon economic-law-2078.pdf 07/09/2021 - 14:33
विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon biniyojan yen.pdf 02/04/2021 - 12:48
जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि, २०७७ PDF icon जलस्रोत उपयोग उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि, २०७७.pdf 08/26/2020 - 11:31
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना। PDF icon 639812b96851f.pdf 06/11/2019 - 11:44
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन एन २०७५.docx 08/27/2018 - 19:29
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf 08/26/2018 - 20:04
New Civic and Criminal Code in force in Nepal from August 17,2018 PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf 08/18/2018 - 16:02
बारुणयन्त्र सन्चालन तथा बेबस्थापन निर्देशिका - २०६७ PDF icon docs_52.pdf 01/11/2017 - 12:28
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४.pdf 07/27/2010 - 11:22