FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

Act, law and directives

Title Document
गाैर नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन,२०७९ PDF icon economic-law-२०७९.pdf
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ PDF icon Gaur Mun-Final-MSB.pdf
गौर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी(दोस्रो संसोधन) कार्यविधि,२०७९.pdf
गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon गौर कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon गौर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
गौर नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति- २०७८ PDF icon वैदेशिक रोजगार तथा पुन-नीती.pdf
आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७८ PDF icon आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ PDF icon rajpatra.pdf
गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon economic-law-2078.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon biniyojan yen.pdf
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन एन २०७५.docx
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf
New Civic and Criminal Code in force in Nepal from August 17,2018 PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf
बारुणयन्त्र सन्चालन तथा बेबस्थापन निर्देशिका - २०६७ PDF icon docs_52.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन विनियमावली - २०६४.pdf