FAQs Complain Problems

Trimester Progress Report

शिर्षक मिति
आ.व.२०७९/०८० को बार्षिक एकिकृत आय-व्यय विवरण । Friday, July 21, 2023 - 16:53
आ.व. २०७९/८० को तेस्रो अवधि सम्मको खर्चको फाटवारी विवरण । Thursday, July 20, 2023 - 16:01
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो अवधि सम्मको खर्चको फाटवारी विवरण । Friday, March 17, 2023 - 11:40
आ.व. २०७९/८० को प्रथम अवधि सम्मको खर्चको फाटवारी विवरण । Tuesday, November 22, 2022 - 13:01
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम,दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधि सम्मको खर्च विवरण । Saturday, July 16, 2022 - 17:37
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधि सम्मको खर्च विवरण । Sunday, November 15, 2020 - 12:04
आ.व. २०७६/७७ को प्रथम चौमासिक अवधि सम्मको खर्च विवरण । Friday, November 15, 2019 - 12:04
First Trimester Progress Report of FY 2073/074 Monday, November 21, 2016 - 13:07
दोश्राे चाैमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन Thursday, March 17, 2016 - 12:49
प्रथम चाैमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन Friday, November 20, 2015 - 12:53