FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति
Cold Storage/Grain storage निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 04/08/2024 - 14:32
ठेक्क नं. GM/NCB/W/4/080/81 र GM/NCB/W/5/080/81 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 03/19/2024 - 16:37
सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा। 03/10/2024 - 11:11
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवदेन (IEE) तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना। 02/29/2024 - 13:37
सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा। 02/26/2024 - 13:13
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना। 02/11/2024 - 15:38
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 01/04/2024 - 13:00
निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । 12/01/2023 - 14:58
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी तेस्रो पटकको सूचना। 08/15/2023 - 13:48
हैण्ड पाईप आपुर्ति गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 06/23/2023 - 11:17

Pages