जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नागरिक सचेतना केन्द्रको साना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम को बजेट