जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नगर प्रहरीको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा

पहिलो चरणको स्वास्थ्य तथा सारीरिक परिक्षण यहि मिति २०७५/०२/२४ गौर नगरपालिकामा रहेकोले सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।