जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

२४औं नगरपरिषद बाट पारित आ.व.०७४/०७५ को करका दररेट