जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा