About Gaur Municipality

गौर नगरपालिका नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको रौतहट जिल्लामा अवस्थित छ | गौर नगरपालिकाको घोषणा  वि. स.

बजेट (आ.व.२०७४ -७५ )

Pages