गौर न.पा. बाट अबकास प्राप्त का.स. श्री बिरेन्द्र राउतलाई बिदाई गरिएको कार्यक्रमको एक झलक