जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

आ.व.०७२/०७३ को अान्तरिक अायको मासिक र चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

Documents: