जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

आ.ब. २०७२/७३ मा सामजिक सुरक्षा पाउनेहरुको नामावली