सम्पर्क

गौर नगरपालिका कार्यालय

वडा नं.:- ०१, गौर, रौतहट, नेपाल

फोन नं.:- ०५५-५२०२९२, ०५५-५२०८९४

फ्याक्स:- ०५५-५२०२९४

ईमेल ठेगाना:- gaurnapa@gmail.com