जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

विधुतीय शुसासन सेवा

Post date
आबेदन फारम Thursday, April 19, 2018 - 20:30
सामाजिक सुरछ्या भत्ता बारे अनलाइन खबरमा प्रकासित समाचारको स्पस्टिकरण Friday, June 30, 2017 - 13:31
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम Sunday, July 31, 2016 - 13:31
आ.ब. २०७२/७३ मा सामजिक सुरक्षा पाउनेहरुको नामावली Monday, August 17, 2015 - 16:37
मधेशी/जनजाती/दलित प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:40
बिद्युत सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:32
नागारिकत्ता सिफारीसको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:30
चार किल्ला प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:25
जग्गा मूल्याङ्कनको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:23
नाता प्रमाणितको फारम Sunday, May 31, 2015 - 15:17
नागरिक वडापत्र Sunday, May 31, 2015 - 11:00
बसाई सराईको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:42
विवाहको सूचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:40
जन्मको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:36
मृत्यूको सुचना फाराम Sunday, May 31, 2015 - 10:34