जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

२३ औं नगर परिषद बाट आ.व ७४/७५ को लागि पारित करका दररेट