जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

गौर नगरपालिका क्षेत्रमा बरहवा ताल र शिवालय पोखरी सौन्दर्यीकरण