जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

कम्प्युटर अपरेटर र नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना

सूचना