जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

आ. व २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन