जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अस्पताल प्रबन्धक सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।