जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अस्पताल व्यवस्थापक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना